Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

גלי חיים - קווים לדמותו של איש המוסד שלמה יחזקאלי ז"ל
 סרטה של יהודית חזקאלי

קווים לדמותו של שלמה יחזקאלי ז"ל, סגן אלוף בצה"ל ואיש המוסד אשר עשייתו שזורה באירועים המרכזיים מתקופת הקמת המדינה, בשנים שלאחריה ועד שנותיו האחרונות.
בסרט יודגש חלקו כמפקדה הראשון של "המסגרת", המחתרת במרוקו
2009

go to "MILAV" information page