Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

כיכר אונסקו לסובלנות ושלום - כתבתה של ציפי אילן

בעקבות צירוף גני הבהאים לרשימת אתרי המורשת העולמית של אונסקו. החליטה מועצת עירית חיפה לקרוא למעגל התנועה שבשער הכניסה התחתון לגני הבהאים, כיכר אונסקו לסובלנות ולשלום. הטכס להענקת השם התקיים  ב-29 במאי 2011 בהשתתפותם של נציגי הקהילה הבהאית,  עירית חיפה וארגון אונסקו
יוני 2011

  
כתבות קשורות

דת הבהאי בארץ ציינו את הכרזת אונסקו במספר אירועים חגיגיים. הראשון היה ביופי של יום, שבו הזמינו את הציבור לטייל בגנים בחיפה. האירוע החותם התחיל בשייט חגיגי מחיפה לעכו שסימל את הפלגתו של הבהא אולה באותו מסלול כשהוגלה ב-1863, ו והסתיים באירוע מרכזי בגני הבהאים בעכו

go to "MILAV" information page