Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

התחבורה הציבורית בחיפה : כתבתה של ציפי אילן

 כתבה רחבה מאד  המסבירה על בעיית העומס בכבישים ובוחנת את האפשריות השונות לשלב את התחבורה הציבורית כפתרון לעומס זה, תוך כדי הפיכת ליעילה ותחליף על הכרב הפרטי
 
נובמבר 2004
 
במסגרת הכנת הכתבה, עלתה נקודה מעניינת שבעקבותה נעשתה כתבה נלוותד
 
החנייה על מדרכות

החנייה על מדרכות אסורה, נקודה ! ובכל זאת זה תופעה נפוצה, אז איך אפשר להתמודד אם הבעיה. כבר נהרוס לכם את הסוף, אי אםשר ממש, אבל הדרך עצמה די מבדרת

go to "MILAV" information page