Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

פרסי קרו "שלם" - 2002   כתבתה של יהודית יחזקאלי

חלוקת פרסים בחיפה, מטעם קרן "שלם" לפיתוח שירותים ברשיות המקומיות לאגם המפגר
דצמבר 2002

go to "MILAV" information page