Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

מגזין זמן חיפה מהחודש הקודם

מגזין 238 - יולי 2019

כוכבי המדבר
כתבתם של עליזה שקלוניק / אקי פלקסר / שרי צברי / צבי שקולניק

בעקבות יהדות יוגוסלביה
 כתבתו של נפתלי הלל

orange-line-copy.jpg

מגזין 237 - יוני 2019