Make your own free website on Tripod.com
מרכז ללימודי ציונות, חיפה

בחיפה קיימת מסגרת ללימוד הציונית, למבוגרים ולצעירים בסדנאות שונות. המטרה ? הסרת המרחאות מהמילה "ציונות", והפיכתה למעשית
אוקטובר 2006

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית