Make your own free website on Tripod.com

אלימות כלפי קשישים  + קורס להגנה עצמית לגימלאים

בעיית האלימות קלפי קשישים בארץ חמורה ביותר. . לפנינו כתבה על הנושא, מצורפתיחד עם כתבה על קורס הגנה עצמית לגימלאים
יוני 2003

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית