Make your own free website on Tripod.com
בית התמוחי בקרית שפרינצק

בשנות ה-2000 קיימים בתי תמחוי רבים בארץ. יחודו של בית התמוחי בקרית שפונצק, הוא בארגונים השונים שחברו יחד להקימו
יולי 2003

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית