Make your own free website on Tripod.com
רסיסי זכרונות - העליה באוניות ה"פאנים" בעליה ב

בשלוש השנים שקדמו להקמת המדינה, פעלו בעליה לארץ 66 ספינות, ובהם 71 אלף עולים. 64 מאותם ספינות הביאו 55 אלף עולים, ו-2 ספינות הפאנים הביאו לאץ למעלה מ-15 אלף עולים. למעלה משישה עשורים עברו והאירועים לא משו מזכרונם של המעפילים שהיו אז ילדים
 
כתבתו של אבי בינדר ינואר 2010

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית