Make your own free website on Tripod.com

הקונסול היפני

סיפור על ניצחון רוח האדם הבודד, הקונסול היפני בקובנו, ליטא. מר סוגיהרה, אשר לקח על עצמו אחריות אישית כנגד קשיות לבם של הממונים עליו בזמן מלימת העולם השניה

אפריל  2011
כתבתה של שושי רוזנבאום

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית