Make your own free website on Tripod.com

מרכז יום טיפולי - הגפן

קיימות בעיות קשות בקשר להמשך הפעלתו של מרכז היום הטיפולי רחוב גפן, חיפה
אפריל 2007

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית