Make your own free website on Tripod.com

יד ליהודי גליציה

עמותת י"ש - ילדים ויתומים ניצולי שואה, מקיימת מזה מספר שנים טכס לציון יום השואה למרגלות האנדרטה לזכר יהדות גליציה. בעקבות הטכס, ניסינו ללמוד מי היא ומה היא גליציה ומה קרה ליהודים בה
נובמבר 2012

Enter supporting content here

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית