Make your own free website on Tripod.com
ברית דמים - ברית עמים
 
הדרוזים הם עדה קטנה ואמיצה שקשרה את גורלה בעם היהודי. בניהם משרתים בצבא ותורמים את עצמם לבטחון המדינה. הם מכירים את היהודים, אבל אלו לא בהכרח מכירים אותם. בכתבה נכיר מספר משפחות דורזיות ששכלו את בניהם במערכות ישראל
כתבתם של נעמי בק ו-שמואל מונדר - ינואר 2009 י

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית