Make your own free website on Tripod.com

הרפת

במדינת ישראל קיימת חשיבו רבה לשימור מבנים
לפנינו סיפורו של אחד מהם
פברואר 2015

איתמר פרנקנטל

Enter supporting content here

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית