Make your own free website on Tripod.com
בית אברהם
 
הוזמנו לבית האבות הספרדי, בית אברהם
לסיום פרויקט קהילתי-לימודי, שנערך על ידי אוניברסיטת חיפה
יוני 2006

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית