Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

פרסי הגמלאידה  2008

תחרות לגימלאים יוצרים קולנוע  התקיימה במסגרת הגימליאדה השלישית בספטמבר 2008 בחיפה. באלו פרסים זכו חברי זמן חיפה ? התקציר כאן

go to "MILAV" information page