Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

תולדות התעופה בצפון הארץ  כתבתה של צפורה מימון

 ? מה אתם יודעים על ימיה הראשונים של התעופה בצפון ארץ ?
  בן קשלס שחקר ואסף את כל החומר על היסטורית התעופה בישראל, מראשיתה, הדריך קבוצה של חברי האגודה למדעי התעופה והחלל בסיור בצפון
אפריל 2010
 
הכתבה מספרת על התעופה האזחרית בצפון הארץ בלבד, שזהו סיפור שונה מהתפתחות התעופה בדרום ו/או איזור ירושלים

go to "MILAV" information page